لیست همکاران :

1 – بانک مرکزی

2 – اتاق بازرگانی ایران

3 – بنیاد ملی توسعه و فناوری

4 – روزنامه دنیای اقتصاد

5 – کارگزاری مهر اقتصاد

6 – صرافی رادین

7 – مرکز آموزش بازرگانی

8 – شهرداری تهران

9 – اکسین

10 – دانشگاه تهران

11 – دانشگاه ماندران

12 – دانشگاه شریف

13 – دانشگاه تربیت مدرس

14 – دانشگاه علم و صنعت

15 – دانشگاه بوعلی سینا

16 – دانشگاه آزاد اسلامی

17 – مجتمع فنی تهران

18 – صا ایران

19 – وزارت صنعت،معدن،تجارت

20 – مدرسه کسب و کار ماهان